ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Το Τμήμα Προμηθειών, έχει ως αρμοδιότητα την διενέργεια προμηθειών, υλικών, έργων και υπηρεσιών που θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία όλων των τμημάτων της εταιρείας.

 Ερευνά την αγορά και εφαρμόζει τις σχετικές διαδικασίες επιλογής προμηθευτών με σκοπό την εύρεση της καταλληλότερης και πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την εταιρεία. 

Κύριος στόχος του τμήματος είναι η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας σε όλους τους τομείς. 

Για αυτό το σκοπό ενημερώνεται για όλες τις νέες τάσεις της αγοράς και επιλέγει προμηθευτές, προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα, δηλαδή συνάδουν με τις προδιαγραφές που θέτει η εταιρεία.