ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η IRIS δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των ανθρώπων της. Εφαρμόζοντας σύγχρονα συστήματα διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, φροντίζει για τη συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων, θέτει στόχους που συνδέονται τόσο με την ατομική όσο και με την ομαδική απόδοση και ανταμείβει την υλοποίησή τους, δημιουργώντας ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 

 Μέσω του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, η εταιρεία ανταποκρίνεται ενεργά στην πρόκληση μετάβασης από τις παραδοσιακές στις πλέον σύγχρονες πολιτικές διοίκησης και διαχείρισης του έμψυχου δυναμικού της. 

 Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων της Διοίκησης, χειρίζεται με υπευθυνότητα κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την ανάπτυξη, την οργάνωση και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. 

 Οι στόχοι του τμήματος πραγματώνονται, διατηρώντας πάντα σε πρώτο και σημαντικότερο επίπεδο, τον σεβασμό και τη συνεπή στάση της εταιρείας απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους.