ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Συχνά αναφέρεται ότι το λογιστήριο είναι η καρδιά της επιχείρησης. Η πραγματική πρόκληση όμως είναι να καταφέρει να λειτουργήσει εκτός από διεκπεραιωτικά κυρίως δημιουργικά αποτελώντας ένα σημαντικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων. Στόχος είναι να μην εκτελούνται απλώς μηχανικά εγγραφές και υπολογισμοί αλλά να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Οι κύριες δραστηριότητες του λογιστηρίου θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις εξής:

  • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω αποτελεσματικής χρησιμοποίησης πόρων (οικονομικών ή μη). 
  • Ικανοποίηση των νομίμων ενδιαφερόντων των συναλλασσομένων με την επιχείρηση (μέτοχοι, εργαζόμενοι, προμηθευτές, Κράτος, πελάτες, τρίτοι).
  • Ανάλυση και ερμηνεία πληροφοριών για την λήψη βραχυπρόθεσμων ή στρατηγικών αποφάσεων.
  • Προετοιμασία και κοινοποίηση, των οικονομικών αποτελεσμάτων με βάση τις λογιστικές αρχές (ΔΛΠ & Φορολογικές).
  • Διαχείριση από λογιστικής πλευράς αποθηκών, παραγωγής, αποθεμάτων, παγίων, αναλώσεων, τιμολογίων πώλησης, τιμολογίων αγορών με τρόπο ώστε, αφ’ ενός να εφαρμόζονται οι απαιτούμενες από το νόμο διαδικασίες και αφ’ ετέρου να παρουσιάζονται με ορθό τρόπο για τη διοίκηση της εταιρείας.
  • Διαχείριση κινδύνων (risk management) και προστασία περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
  • Παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση Cash Flow (εισπράξεων και πληρωμών εσωτερικού και εξωτερικού). 
  • Έλεγχος και συντονισμός της ασφαλιστικής κάλυψης της εταιρείας (πιστώσεις πωλήσεων, ασφάλεια πυρός κλπ.) σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς συμβούλους.
Στα παραπάνω θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλες εξίσου σημαντικές δραστηριότητες, όπως η εξοικονόμηση πόρων μέσω ανάλυσης και βελτιστοποίησης διαδικασιών του τμήματος, καθώς και η σωστή οργάνωση των καταχωρήσεων προκειμένου να είναι εφικτό ένα λειτουργικό και αξιόπιστο management report.